تعرفه های قیمتی

تعرفه های اتد پلاس

به ازای هر دانش آموز

10 (هزارتومان) / ماهیانه
 • یکساله ویژه مدارس
 • سامانه آموزش آنلاین بر مبنای لایو تعاملی و وایت برد هوشمند
 • سامانه آموزش از راه دور بر مبنای OTT
 • بانک آزمون
 • برگزاری آزمون های آنلاین قابل راستی آزمایی
 • پراخت آنلاین شهریه
 • پیامرسان آموزشی
 • سامانه پیامک نامحدود(ارسال پیامک اطلاع رسانی نامحدود برای همه دانش اموزان بصورت رایگان)
 • اپلیکیشن اختصاصی
 • نصب برروی سرور کارفرما
 • سامانه مدیریت آموزشی(کلاس بندی،اطلاع رسانی،ثبت نمرات؛مالی وشهریه،انضباطی،بوفه هوشمند)
 • محتوای آموزشی بر مبنای طرح درس و بودجه بندی (ارسال اتوماتیک محتوا ها بر مبنای بودجه بندی و کلاس بندی برای دانش اموزان و معلمین)

به ازای هر زبان آموز

17 (هزارتومان) / ماهیانه
 • سه ماهه ویژه مراکز ترمی
 • سامانه آموزش آنلاین بر مبنای لایو تعاملی و وایت برد هوشمند
 • سامانه آموزش از راه دور بر مبنای OTT
 • بانک آزمون
 • برگزاری آزمون های آنلاین قابل راستی آزمایی
 • پراخت آنلاین شهریه
 • پیامرسان آموزشی
 • سامانه پیامک نامحدود(ارسال پیامک اطلاع رسانی نامحدود برای همه دانش اموزان بصورت رایگان)
 • اپلیکیشن اختصاصی
 • نصب برروی سرور کارفرما
 • سامانه مدیریت آموزشی(کلاس بندی،اطلاع رسانی،ثبت نمرات؛مالی وشهریه،انضباطی،بوفه هوشمند)
 • محتوای آموزشی بر مبنای طرح درس و بودجه بندی (ارسال اتوماتیک محتوا ها بر مبنای بودجه بندی و کلاس بندی برای دانش اموزان و معلمین)

به ازای هر دانشجو

15 (هزارتومان) / ماهیانه
 • پنج ماهه ویژه دانشگاه ها
 • سامانه آموزش آنلاین بر مبنای لایو تعاملی و وایت برد هوشمند
 • سامانه آموزش از راه دور بر مبنای OTT
 • بانک آزمون
 • برگزاری آزمون های آنلاین قابل راستی آزمایی
 • پراخت آنلاین شهریه
 • پیامرسان آموزشی
 • سامانه پیامک نامحدود(ارسال پیامک اطلاع رسانی نامحدود برای همه دانش اموزان بصورت رایگان)
 • اپلیکیشن اختصاصی
 • نصب برروی سرور کارفرما
 • سامانه مدیریت آموزشی(کلاس بندی،اطلاع رسانی،ثبت نمرات؛مالی وشهریه،انضباطی،بوفه هوشمند)
 • محتوای آموزشی بر مبنای طرح درس و بودجه بندی (ارسال اتوماتیک محتوا ها بر مبنای بودجه بندی و کلاس بندی برای دانش اموزان و معلمین)